-خدماتی که سالن پری آریایی به شما ارائه میکند و دستگاه هایی که در اختیار شما قرار میدهد تا شما را به وزن دلخواهتان برساند به شرح زیر میباشد: